สมัครสมาชิก

ข้อตกลงในการใช้บริการ
เว็บไซต์นี้จัดทำโดย บริษัท เซสท์ อินเตอร์แอคทิฟ จำกัด (“บริษัท”) โดยการใช้งานเว็บไซต์หรือการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการต้องตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายใน www.zest.co.th ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ทางบริษัทไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือปลอมแปลงข้อมูล รวมถึงระบบการให้บริการต่างๆ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. ผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครขอใช้บริการ ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง โดยกำหนด ชื่อบัญชีการใช้งาน(User) และ รหัสผ่าน(Password) ของตนเอง ตามวิธีการขั้นตอนของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน ผ่านช่องทางการให้บริการตามที่บริษัทได้กำหนดไว้
3. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษา ชื่อบัญชีการใช้งาน(User) และ รหัสผ่าน(Password) ไว้เป็นความลับ ผู้ใช้บริการยอมรับว่า หากมีการใช้งานเว็บไซต์ หรือทำรายการใดๆ โดยใช้ ชื่อบัญชีการใช้งาน(User) และ รหัสผ่าน(Password) ของตนเอง ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยบริษัทไมต้องรับผิดชอบ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ หรือทำรายการใดๆ
4. กรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำรายการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ
5. ผู้ใช้บริการสามารถใช้ ชื่อบัญชีการใช้งาน(User) และ รหัสผ่าน(Password) ในการใช้บริการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่บริษัทอาจจะขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในภายหน้า
6. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ในการใช้บริการ หากมีการป้อน รหัสผ่าน(Password) ผิด 5 ครั้งติดต่อกัน ชื่อบัญชีการใช้งาน(User) นั้นจะถูกระงับการใช้งานโดยอัตโนมัติทันที ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อ แจ้งความจำนงให้บริษัทดำเนินการ ตามวิธีที่บริษัทกำหนดเพื่อขอออกรหัสผ่านใหม่
7. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การให้บริการต่างๆ ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และทำธุรกรรมตามคำสั่งซื้อของผู้ใช้บริการ บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องรับประกันคุณภาพสินค้า และบริการดังกล่าวด้วยตัวบริษัทเอง เพียงแต่จะช่วยดำเนินการประสานงานระหว่างผู้ใช้บริการ กับผู้ผลิต ผู้นำเข้าสินค้า หรือเจ้าของบริการเท่านั้น
8. หากการให้บริการใดๆ ของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า เนื่องจาก ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ท อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการจะไม่เอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ จากบริษัท
9. การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่น ที่มีการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น หากผู้ใช้บริการตกลงที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงไว้ ความเสี่ยงการกระทำนั้น และความรับผิดชอบจะอยู่กับผู้ใช้บริการเพียงผู้เดียว ทางบริษัทไม่รับประกันหรือกรับรองเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง รวมถึงข้อมูล สินค้า และบริการ บนเว็บไซต์นั้นๆ
10. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการส่งผ่านเว็บไซต์ หรือส่งให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการสมัคร คำถาม ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นของบริษัท
11. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ การส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจะไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ข่มขู่ ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม อันจะก่อให้เกิดผลกระทบกับบริษัท
12. ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ อาจจะมีข้อผิดพลาด ผู้ใช้บริการสามารถแจ้ง หรือให้คำแนะนำ กับบริษัทได้ แต่จะไม่นำข้อผิดพลาดดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ จากบริษัท
13. เว็บไซต์นี้ได้รับการบริหารโดย บริษัท เซสท์ อินเตอร์แอคทิฟ จำกัด ในประเทศไทย ทางบริษัทจึงไม่รับรองว่า ข้อมูล สินค้า หรือการให้บริการในเว็บไซต์นี้ เหมาะสมหรือสามารถที่จะใช้งานได้ที่สถานที่อื่นภายนอกประเทศไทย หากผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์จากภายนอกประเทศไทย ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้น
14. ทางบริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข จะมีผลเมื่อมีการประกาศในเวบไซต์ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้งานเว็บไซต์ ภายหลังที่ได้มีประกาศการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขลงในเว็บไซต์นี้แล้วถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามการเปลี่นแปลงเงื่อนไขนั้น