Help

ช่องทางการซื้อสินค้าของร้านอินเตอร์เน็ตสมาชิก


          ท่านสามารถสังซื้อสินค้าได้โดยผ่านร้านอินเตอร์เน็ตที่เป็นสมาชิกของ Zest โดยสังเกตได้จากสัญลักษณ์ป้ายด้านบน ซึ่งมีรายการจำหน่ายหลายรายการ ดังนี้

สามารถดูรายละเอียดบริการต่างๆ ได้โดยคลิ๊กที่รูปด้านบน